Huishoudelijk Reglement voor de Wim van Doorn Award

Award
De Wim van Doorn Award is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan één persoon dan wel een groep van personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben getoond op het gebied van fraudebestrijding. Met name de samenwerking tussen diverse partijen alsmede het innovatieve karakter van de werkzaamheden en/of het onderzoek moeten tot voorbeeld dienen voor anderen actief binnen dit specifieke werkgebied.
De prijs wordt jaarlijks aan het eind van het jaar toegekend en uitgereikt. De toekenning dient verband te houden met activiteiten en resultaten die in het dan nog lopende jaar werden geboekt. Een prijs kan ook worden toegekend voor activiteiten en resultaten die over meerdere jaren werden behaald. Dit reglement dient als kader voor een duidelijk, objectief en ordentelijke nominatie, selectie en uitreiking van de Wim van doorn Award.

1.0 Begrippenlijst
Award Een jaarlijkse prijs vernoemd naar Wim van Doorn (1957/2015), 
ICS International Card Services, statutair gevestigd te Diemen en officieel sponsor van genoemde Award.
Commissie De selectiecommissie belast met de selectie van de prijswinnaar

2.0 Nomineren
2.1 Personen of groepen van personen die voor genoemde Award genomineerd zouden moeten worden, dienen zich in een bepaalde periode verdienstelijk te hebben gemaakt op het gebied van fraudebestrijding.
2.2 De verdiensten hebben geleid tot preventieve maatregelen dan wel repressieve acties die er voor zorgden dat schade door fraude werd voorkomen dan wel beperkt.
2.3  De personen of teams van meerdere personen kunnen werkzaam zijn in zowel de publieke sector (openbaar ministerie, politie) als de private sector.
2.4 Een nominatie dient minimaal door 3 personen te worden ondersteund
2.5 Een nominatie dient voldoende informatie te bevatten om tot een gewogen oordeel te kunnen komen
2.6 Een nominatie heeft altijd betrekking op redenen die grotendeels in het lopende kalenderjaar hebben plaatsgevonden
2.7 Een nominatie dient ingediend te worden op de website van de Award
2.8 Die indieners van een nominatie zullen altijd schriftelijk worden geïnformeerd over afwijzing of voordracht voor de Award

3.0 Selecteren
3.1 Selectie zal plaatsvinden na tijdige ontvangst van de nominaties
3.2 Selectie zal plaatsvinden door een Commissie welke bestaat uit 3 personen
3.3 Deze commissie zal worden aangewezen door of namens de Directie van International Card Services.
3.4 De commissie zal geheel onafhankelijk de nominaties beoordelen en komen tot een voordracht van 3 nominaties
3.5 Uit de 3 voorgedragen nominaties zal door de commissie een winnaar van de Award worden gekozen
3.6 Een lid van de commissie dient aantoonbare kennis van fraude te hebben, een rol binnen (fraude-) management in private of particuliere organisaties te hebben vervuld en van onbesproken gedrag te zijn.
3.7 De maximale termijn van een lid van de commissie is 3 jaar.
3.8 De functie is onbetaald en alleen van tevoren afgestemde en goedgekeurde kosten kunnen eventueel voor vergoeding in aanmerking komen

4.0 Uitreiking
4.1 Uitreiking zal jaarlijks plaatsvinden in het vierde kwartaal.
4.2 Uitreiking zal plaatsvinden in bijzijn van voorgedragen nominaties
4.3 Het beeldje behorende bij de uitreiking zal na uitreiking in eigendom komen van de winnaar van de Award
4.4 Plaats, datum en locatie van uitreiking zal door of namens de Directie van ICS worden besloten